Polityka prywatności CarFree Sp. z o.o.


W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, zamieszczamy poniżej kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Firmie.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku wprowadzające nowe przepisy z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest spółka CarFree Sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 13A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556022, nr NIP: 5213695626, nr REGON: 36138861600000 (dalej zwana Wynajmującym).

Jakie dane są zbierane?

Podczas rezerwacji: Podczs procesu rezerwacji samochodu pytamy o:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres email.

są to dane niezbędne do realizacji procesu rezewacji pojazdu.
Ponadto jesli została wybrana płatnosc kartą przy rezerwacji zapytamy również o:

 • typ kary kredytowej,
 • numer karty,
 • daty ważnoœci karty

dzięki czemu bedziemy mogli przeprowadzić proces płatnoœci za usługę.
Potwierdzenie rezerwacji wymaga także podania szeregu danych dotyczacych użytkownika pojazdu:

 • Imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania,
 • numer dokumentu tożsamości,
 • numer prawa jazdy (nr 5 na dokumencie)

bądź skanów dokumentów:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • prawo jazdy użytkowników pojazdu

Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie klientów. Umożliwi nam to sprawniejszszą realizację przyszłych rezerwacji

Skąd możemy pozyskać Twoje dane?

 • bezpośrednio od Ciebie,
 • od Twojego pracodawcy, współpracownika lub innej osoby z którą współpracujesz,
 • od firm trzecich, z którymi zawarłeś umowę a przekazane dane są konieczne do przygotowania lub wykonania usługi

W jakim celu dane są pobierane oraz przetwarzane?

Pobranie Twoich danych osobowych oraz dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do:

 • przygotowania jak i wykonania z Tobą umowy,
 • realizacji przygotowanej umowy,
 • współpracy z naszymi partnerami,
 • umożliwienia obsługi kart płatniczych,
 • umożliwienia kontaktów pomiędzy Tobą, a naszą Firmą, a w szczególności ułatwienia kontaktu w sprawie Twoich zapytań oraz zgłaszanych uwag jak i problemów

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

 • realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
 • zapobieganiu przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, niezgodny z prawem i z naszym regulaminem,
 • dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym m.in. windykacja należności,
 • wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych,
 • kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prowadzenia analiz naszej działalności pod kątem rozwoju, statystyki oraz dla celów archiwizacyjnych.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, głównie do wysyłki ofert oraz wiadomości reklamowych.

! Pamiętaj, że wszelkie dane podajesz dobrowolnie, lecz są one podstawą do zawarcia Umowy pomiędzy Tobą, a naszą Firmą.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane?

Pobrane od Ciebie dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonywania Umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy możesz odmówić podania swoich danych osobowych?

Odmowa podania swoich danych osobowych jest jednoznaczna z rezygnacją zawarcia Umowy z naszą Firmą. Dane osobowe podajesz zawsze dobrowolnie, ale są one niezbędne do wykonania i realizacji Umowy.
W przypadku niepodania danych w celach marketingowych konsekwencją może być brak nawiązania kontaktu w celu przekazania Tobie ofert oraz wiadomości reklamowych.
Istnieją przypadki, w których przepisy prawa wymagają od nas pobrania od Ciebie niezbędnych danych, są to: m.in. postanowienia sądów, policji oraz względy podatkowe czy rachunkowe.

Do czego masz prawo?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odnośnie RODO, gwarantujemy Ci następujące prawa:

 • dostęp do złożonych przez Ciebie danych,
 • poprawiania oraz aktualizowania danych,
 • przenoszenia danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W celu realizacji Twoich praw prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: biuro@carfree.pl.

Czy Twoje dane są udostępniane oraz przekazywane?

Odbiorcami Twoich danych mogą być osoby upoważnione przez CarFree do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy, współpracownicy, partnerzy, dostawcy, usługodawcy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych (np. Policja). Dane przekazywane są wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.

! Pamiętaj, poprzez zawarcie Umowy Wynajmu z CarFree Sp. z. o. o , Najemca oraz osoba upoważniona do kierowania pojazdem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, świadczenia usług najmu pojazdów jak i w celach marketingowych.

Aktualizacja RODO

W przypadku zmian prawnych bądź zmian dotyczących regulacji wewnątrz naszej Firmy dotyczących przetwarzania danych osobowych - będą one na bieżąco aktualizowane. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie internetowej carfree.pl.


Skontaktuj się z CarFree
X

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności..

(+48) 794 500 550
rozpocznij chat