Polityka prywatności CarFree Sp. z o.o.


  W Polityce prywatności zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników usług oferowanych przez CarFree Sp. z o.o., które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

Administrator danych i kontakt do niego

 

            Administratorem Twoich Danych Osobowych oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest spółka CarFree Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556022, nr NIP: 5213695626, nr REGON: 36138861600000

 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Carfree Sp. z o.o. Cybernetyki 5, 02-677 Warszawa.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Źródło danych

 

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, takie jak opis sprawy.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Pobranie Twoich danych osobowych oraz dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do:

 • przygotowania jak i wykonania z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit b i lit. c  RODO),
 • realizacji przygotowanej umowy (art. 6 ust. 1 lit b i lit. c  RODO),
 • współpracy z naszymi partnerami (art. 6 ust. 1 lit f RODO) ,
 • umożliwienia obsługi kart płatniczych (art. 6 ust. 1 lit b),
 • umożliwienia kontaktów pomiędzy Tobą, a CarFree Sp. z o.o., a w szczególności ułatwienia kontaktu w sprawie Twoich zapytań oraz zgłaszanych uwag jak i problemów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

 • realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
 • zapobieganiu przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, niezgodny z prawem i z naszym regulaminem,
 • dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym m.in. windykacja należności,
 • wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych,
 • kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prowadzenia analiz naszej działalności pod kątem rozwoju, statystyki oraz dla celów archiwizacyjnych.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, głównie do wysyłki ofert oraz wiadomości reklamowych.

 

Pamiętaj, że wszelkie dane podajesz dobrowolnie, lecz są one niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy Tobą, a naszą Firmą.

 

Prawo do wycofania zgody.

 

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z Umową jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie Umowy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników usług oferowanych przez CarFree Sp z o.o.. jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie na Stronie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze Strony.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

  Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
  2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  3. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
   1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
   4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
   5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres zbieranych danych

 

Podczas rezerwacji:

 

Podczas procesu rezerwacji samochodu pytamy o:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

są to dane niezbędne do realizacji procesu rezerwacji pojazdu.

 

Ponadto jeśli została wybrana płatność kartą przy rezerwacji zapytamy również o:

 • typ karty kredytowej,
 • numer karty,
 • daty ważności karty

dzięki czemu będziemy mogli przeprowadzić proces płatności za usługę.

 

Potwierdzenie rezerwacji wymaga także podania szeregu danych dotyczących użytkownika pojazdu:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania,
 • numer dokumentu tożsamości,
 • numer prawa jazdy (nr 5 na dokumencie) 

Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie klientów. Umożliwi nam to sprawniejszą realizację przyszłych rezerwacji.

Ponadto zbieramy także dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu oraz trasę przejazdu.

 

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych mogą być osoby upoważnione przez CarFree Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy, współpracownicy, partnerzy, dostawcy, usługodawcy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych (np. Policja). Dane przekazywane są wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.

 

Pamiętaj, poprzez zawarcie Umowy Wynajmu z CarFree Sp. z. o. o , Najemca oraz osoba upoważniona do kierowania pojazdem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, świadczenia usług najmu pojazdów jak i w celach marketingowych.

 

Czas przechowywania danych

 

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu wykonania Umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

 

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Administrator może przekazywać dane użytkownika do dostawców mających siedzibę w państwie trzecim w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych do celów statystycznych, raportowych oraz reklamowych, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Dostawcy tych narzędzi nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Dokument polityki prywatności (w tym Cookies) serwisu „CarFree” (PDF)

Logo
 • Instagram
 • Facebook
CarFree Sp. z o.o.

NIP: 521 369 56 26

REGON: 361388616

Infolinia 24/7
Obsługa rezerwacji
Dział marketingu
Biuro obsługi klienta
Dział księgowości
Wynajem średnioterminowy (od 30 dni)
Klauzula informacyjna

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu stosujemy pliki cookie. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz pliki cookie naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z plików cookie analitycznych, marketingowych i funkcjonalnych wymaga Twojej zgody. Klikając 'Akceptuj wszystko powyższe', wyrażasz zgodę na ich używanie. Jeśli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij 'Zmień swoje preferencje'. Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, zmieniając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej lub w ustawieniach serwisu

Przetwarzanie Twoich danych osobowych związane z korzystaniem z plików cookie w celach wyżej wymienionych jest prowadzone przez CarFree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 5, będącego administratorem danych. W niektórych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym dotyczące Twoich uprawnień, zawarte są w naszej Polityce prywatności.

Czytaj treść polityki prywatności

Poniżej możesz ustawić swoje preferncje dotyczące polityki plików cookies.


Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz ustawić swoje preferncje dotyczące polityki plików cookies.


 
(+48) 794 500 550
rozpocznij chat