Regulamin strony CarFree.pl


 1. Zawarcie Umowy Najmu Pojazdu następuje na podstawie złożonej przez Klienta oferty za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.carfree.pl oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty Klienta.
 2. Po złożeniu przez Klienta w ww. sposób oferty, Wynajmujący prześle Klientowi oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji oferty wciągu 4 godzin od otrzymania od Klienta oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail, jednakże pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty płatności na poczet czynszu najmu wskazanej za pośrednictwem strony internetowej Wynajmującego kartą kredytową poprzez platformę transakcyjną przelewy24.pl
 3. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet czynszu najmu następuje w sposób inny niż wskazany wyżej, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty na podany przez Klienta adres email lub numer faksu.
 4. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Klienta Wynajmujący zapewni Klientowi pojazd wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie. Najemca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmianę pojazdu na pojazd klasy wyższej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu. W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu wyższej klasy Wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Najemcy jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty równej wysokości Opłaty Rezerwacyjnej. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy całość Opłaty Rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia.
 5. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
  1. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
  2. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 5 i 48 Regulaminu,
  3. złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
  4. wyrażenie przez Klienta w formularzu internetowym zgody na obciążenie jego karty kredytowej płatnością na poczet czynszu najmu w wysokości 100 zł (zwaną dalej Opłatą Rezerwacyjną) lub pełną kwotą czynszu najmu i faktyczne obciążenie jego karty w/w kwotą lub jej uiszczenie przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na stronie internetowej Wynajmującego.
 6. Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu jest więcej niż 10 dni Najemca może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej awarcia za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia. W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia faksem lub w oddziale Wynajmującego, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu.
 7. Po upływie 2 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwotprzewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 8. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.
 9. Wypożyczalnia samochodów CarFree nie udostępnia danych swoich klientów osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko w procesie realizacji rezerwacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa zdnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Regulamin w wersji PDF do pobrania tutaj.

Skontaktuj się z CarFree

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Akceptuję

(+48) 794 500 550
rozpocznij chat